Belanghebbendheid en gevolgen van enige betekenis

Belanghebbendheid en gevolgen van enige betekenis | Van

Belanghebbendheid en gevolgen van enige betekenis Datum: 1 september 2017 Een van de basisregels van het bestuursprocesrecht is dat alleen degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, daartegen bezwaar en beroep kan aantekenen.

Nadere invulling “gevolgen van enige betekenis” in het

Nadere invulling “gevolgen van enige betekenis” in het kader van belanghebbendheid In een eerdere bijdrage van mijn kantoorgenoot Jelmer Keur is gesignaleerd dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een uitspraak van 16 maart 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:737) een nieuwe koers heeft ingezet bij de beoordeling of partijen belanghebbende zijn in het omgevingsrecht.

Afdeling bestuursrechtspraak vult criterium ‘gevolgen van

Alleen als de vraag aan de orde is of ‘gevolgen van enige betekenis’ ontbreken en dus de vraag of er aanleiding is de correctie toe te passen, kan en mag van de rechtzoekende worden gevraagd uit te leggen welke feitelijke gevolgen hij van de activiteit ondervindt of vreest te zullen ondervinden.

[PDF]

LEGAL UPDATE – vbk.nl

LEGAL UPDATE Belanghebbendheid en gevolgen van enige betekenis Datum: 1 september 2017 Een van de basisregels van het bestuursprocesrecht is dat alleen degene wiens belang rechtstreeks

Belanghebbendheid bij omgevingsrechtelijke besluiten

Slechts als tijdens de procedure de vraag aan de orde is of ‘gevolgen van enige betekenis’ ontbreken, kan en mag van rechtszoekenden worden gevraagd uit te leggen welke feitelijke gevolgen zij van de activiteit (vrezen te zullen) ondervinden.

Het belanghebbende-begrip: wat zijn gevolgen van enige

In haar uitspraak van 23 augustus 2017 geeft de Afdeling invulling aan het criterium ‘gevolgen van enige betekenis’. Dit criterium speelt een belangrijke rol bij de vraag wie belanghebbende is bij geschillen over omgevingsrechtelijke besluiten.

Het belanghebbendebegrip in het omgevingsrecht – Hekkelman

In mijn voorbeeld over het evenemententerrein, waarin het bestuursorgaan de grens van belanghebbendheid bij 500 meter heeft gelegd, kan en mag van de eigenaar van de woning worden gevraagd waarom hij desondanks feitelijke gevolgen van enige betekenis ondervindt.

Nieuwe jurisprudentielijn beperkt kring van

Voor de belanghebbendheid bij een omgevingsvergunning voor milieu moet nu aannemelijk zijn dat ter plaatse van de woning of het perceel van de betrokkene gevolgen van enige betekenis kunnen worden ondervonden.

Wanneer belanghebbend in het omgevingsrecht: ‘gevolgen van

De standaardoverweging van de Afdeling luidt dat gevolgen van enige betekenis ontbreken indien de gevolgen wel zijn vast te stellen, maar deze voor de woon-, leef- of bedrijfssituatie van betrokkene dermate gering zijn dat een persoonlijk belang bij het besluit ontbreekt.

Afdeling verduidelijkt het criterium ‘gevolgen van enige

Bij de beoordeling of er sprake is van gevolgen van enige betekenis moet volgens de Afdeling acht geslagen worden op de factoren afstand tot, zicht op, planologische uitstraling van en milieugevolgen van de activiteit die het besluit toestaat, waarbij die factoren zo nodig in onderlinge samenhang worden bezien.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *