Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure

ONTWERP Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) – PDF

3 Voor zover het bouwplan is gelegen binnen de gemeente Leiderdorp is het bestemmingsplan Het Oude Dorp van toepassing. Het bouwplan is gesitueerd op gronden met de bestemming Verkeer Rijksweg. Voor zover het bouwplan is gelegen binnen de gemeente Leiden is het bestemmingsplan A4/Cronesteyn van toepassing.

Kennisgeving ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide

Kennisgeving ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende aanvragen.

Ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) en

Onderdeel van het besluit is het uitbreiden van een melkveebedrijf door middel van verlenging van de bestaande ligboxenstal en vervangen van de kapconstructie van de bestaande stal.

Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Heeg

Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Heeg, It Eilân 68 het vergroten van de jachthaven in strijd met bestemmingsplan en het kappen van 19 essen en iepen

Hoe verloopt de procedure van verlening van een

Dit is alleen anders als artikel 3.10 van de Wabo zegt dat de uitgebreide procedure van toepassing is. Vaak bevat één aanvraag een verzoek tot verlening van meerdere Wabo-toestemmingen. Wanneer voor één hiervan de uitgebreide procedure geldt, gaat de hele omgevingsvergunning met de uitgebreide procedure.

Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure

Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân maken bekend dat zij voornemens zijn om voor de volgende aanvraag een omgevingsvergunning te verlenen, voorbereid met de uitgebreide procedure en met toepassing van de buitenplanse afwijking als bedoeld in artikel 2.12 eerste lid sub a onder 3° Wabo:

Rechtsbescherming omgevingsvergunning

Rechtsbescherming omgevingsvergunning. Hoe te handelen als je het niet eens bent met besluiten mbt omgevingsvergunningen. Algemeen. Als iemand een omgevingsvergunning aanvraagt kijkt de gemeente eerst of de reguliere (korte) voorbereidingsprocedure gevolgd moet worden of dat de uitgebreide (langere) voorbereidingsprocedure van toepassing is.

Procedure Omgevingsvergunning voor afwijken van

(Eventueel) het aanpassen van de ontwerp-omgevingsvergunning. Indien geen zienswijzen zijn ontvangen: binnen 4 weken na afloop van de termijn voor terinzagelegging van het ontwerp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *