Richtsnoeren Leveringen en Diensten

Richtsnoeren levering en diensten 2012 | PIANOo

In de memorie van toelichting bij de Aanbestedingswet 2012 is aangekondigd dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het initiatief neemt om in samenwerking met aanbestedende diensten en ondernemers te komen tot richtsnoeren voor leveringen en diensten, die als doel hebben om uniformering en verbeterde naleving te bereiken.

[PDF]

Richtsnoeren Leveringen en Diensten – pianoo.nl

leveringen en diensten onder de drempelwaarden na twee jaar zal worden geëvalueerd. De Richtsnoeren zijn opgesteld door de Schrijfgroep Richtsnoeren Leveringen en Diensten (hierna: de Schrijfgroep), ambtelijk ondersteund door het Ministerie van EZ.

(PDF) Richtsnoeren Leveringen en Diensten – ResearchGate

 ·

Voorwoord Doelstelling van de Richtsnoeren Leveringen en Diensten (hierna: de Richtsnoeren) die voor u liggen, is het bevorderen van uniformiteit en naleving in de aanbestedingspraktijk.

[PDF]

Richtsnoeren Leveringen en Diensten – researchgate.net

en een ondernemer wordt gesloten voor leveringen en diensten; en die onder de reikwijdte van de Aanbestedingswet 2012 vallen. De Richtsnoeren kunnen als spoorboekje worden gebruikt tijdens het

[PDF]

RICHTSNOEREN VOOR HET PLAATSEN VAN OPDRACHTEN VOOR

3 1 Voorwoord Doelstelling van de Richtsnoeren Leveringen en Diensten die voor u liggen, is het bevorderen van unifor-miteit en naleving in de aanbestedingspraktijk.

Richtsnoeren Leveringen en Diensten – PDF

Richtsnoeren Leveringen en Diensten. Richtsnoeren Leveringen en Diensten Voorwoord Doelstelling van de Richtsnoeren Leveringen en Diensten (hierna: de Richtsnoeren) die voor u liggen, is het bevorderen van uniformiteit en naleving in de aanbestedingspraktijk.

Ministerie van EZ publiceert Richtsnoeren Leveringen en

Zij hebben een onverbindend karakter en hebben betrekking op alle vormen van inkoop van de overheid waarbij een overeenkomst onder bezwarende titel tussen een aanbestedende dienst en een ondernemer wordt gesloten voor leveringen en diensten, en die onder de reikwijdte van de Aanbestedingswet 2012 vallen.

Consultatiedocument richtsnoeren voor de aanbesteding van

Op internet is een consultatiedocument voor de Richtsnoeren voor de aanbesteding van leveringen en diensten gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen suggesties daarvoor indienen.

Ministerie van Economische Zaken publiceert richtsnoeren

Richtsnoeren Leveringen en Diensten, ministerie van Economische Zaken. Meer informatie: Aanbestedingen, Europa decentraal Aanbestedingsprocedures, Europa decentraal Aanbestedingswet, Europa decentraal. Disclaimer. De auteursrechten op de inhoud van deze website behoren toe aan Europa decentraal, tenzij expliciet anders is vermeld. Aan de op de

wetten.nl – Regeling – Richtsnoeren samenwerking

Met de publicatie van deze Richtsnoeren en de bijbehorende leeswijzer wil de ACM het voor ondernemingen en brancheorganisaties eenvoudiger maken om samenwerkingsvormen en gedragingen zelf in het licht van de Mededingingswet te beoordelen.3 Ondernemingen en brancheorganisaties zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Mededingingswet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *