De beoordelingsvrijheid van de aanbestedende dienst ingeperkt?

De beoordelingsvrijheid van de aanbestedende dienst ingeperkt?

De beoordelingsvrijheid van de aanbestedende dienst ingeperkt? De gemeente Rotterdam heeft een onderhandse aanbesteding aangekondigd voor het sluiten van concessieovereenkomst voor het sorteren van ingezamelde kleding.

Hartenkreet van de Bossche voorzieningenrechter met

Teleurgestelde inschrijvers moeten vaak alles in het werk stellen om een aanbestedende dienst binnen de Alcatel-termijn van 15 dagen (en dus op tijd) te kunnen dagvaarden.

[PDF]

DE AANBESTEDENDE DIENST VRIJ IN VERGELIJKEN

beoordelingsvrijheid van de aanbesteder te groot is, de aanbestedende partij in strijd handelt met twee van de fundamentele beginselen van het aanbestedingsrecht: het gelijkheidsbeginsel en het transparantiebeginsel.

Behandelde klachten | Commissie van Aanbestedingsexperts

Advies 79: Wat betekenen artikelen 1.8 t/m 1.10 Aw 2012 voor de beoordelingsvrijheid van een aanbestedende dienst? Publicatiedatum: 14/07/2014 Europese openbare procedure voor het inzamelen van afval van kunststof verpakkingen.

DE AANBESTEDENDE DIENST: – PDF – docplayer.nl

1 DE AANBESTEDENDE DIENST: VRIJ IN VERGELIJKEN? EEN ONDERZOEK NAAR DE BEOORDELINGSVRIJHEID VAN DE AANBESTEDER IN RELATIE TOT DE BEGINSELEN VAN GELIJKHEID EN TRANSPARANTIE Grietje Pepping S Universiteit van Tilburg 20 augustus 2009 Tilburg 1

Aantasten beoordelingsvrijheid: bezint eer ge begint – Ten

Op zich begrijpelijk in de visie van de aanbestedende dienst doordat daarmee anders al het initiatief en de innovatie wordt weggenomen. De keerzijde is wel dat de beoordelingscriteria en de puntentoekenning niet transparant zijn en de beoordeling sterk afhankelijk is van het subjectieve oordeel van de beoordelaars.

Is een woningcorporatie een aanbestedende dienst

 ·

Woningcorporaties zouden op grond van het aanbestedingsrecht mogelijk kunnen worden aangemerkt als publiekrechtelijke instellingen. Indien een instelling aan de hierna te noemen cumulatieve voorwaarden voldoet, is zij een aanbestedende dienst en daarmee onderworpen aan de aanbestedingsregels.

Beoordelingsvrijheid beoordelingscommissie (week 25

De voorzieningenrechter stelt voorop dat de rechterlijke toetsing van de beoordeling van de aanbiedingen door de aanbestedende dienst in beginsel marginaal is. Met inachtneming hiervan wordt als volgt overwogen.

Advies 79: Wat betekenen artikelen 1.8 t/m 1.10 Aw 2012

Europese openbare procedure voor het inzamelen van afval van kunststof verpakkingen. Inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uit art. 1.8 t/m 1.10 Aw 2012 volgt dat een aanbestedende dienst objectieve, transparante en proportionele (sub) gunningscriteria dient te hanteren.

[PDF]

NAAR EEN VOLLEDIGE TRANSPARANTIE OVER DE GUNNINGSCRITERIA

de aanbestedende overheid het gunningscriterium ‘technische waarde van de voorgestelde materialen’ (op 55 punten) in het gunningsverslag beoordeeld had aan de hand van 13 subcriteria met elk een specifieke weging.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *