Inspectie verwacht uiterlijk op 1 augustus gegevens sociale veiligheid

Inspectie verwacht uiterlijk op 1 augustus gegevens

Inspectie verwacht in juli gegevens sociale veiligheid Gepubliceerd op 22 juni 2018 door Drs. Martin van den Bogaerdt De Inspectie van het Onderwijs verwacht van alle scholen dat ze uiterlijk op 1 augustus de monitoringsgegevens over sociale veiligheid hebben aangeleverd.

Zorgplicht voor sociale veiligheid leerlingen | Sociale

Het gaat niet om gegevens van individuele leerlingen, maar om het gemiddelde beeld van de sociale veiligheid op de school. Instrumenten voor monitoring Scholen zijn vrij in de keuze van het instrument waarmee ze de sociale veiligheid willen monitoren, zolang dat aan de wettelijke eisen voldoet.

Toezicht op monitoring sociale veiligheid | Sociale

Op basis van monitoring die een representatief en actueel beeld geeft van de sociale veiligheid van de leerlingen, krijgen scholen inzicht in de daadwerkelijke sociale veiligheid op de school.” Als de resultaten daartoe aanleiding geven, is het van belang dat de school hiervoor maatregelen neemt en het veiligheidsbeleid aanpast.

Levering sociale veiligheid aan inspectie – eind mei

Scholen zijn vanaf 1 augustus 2015 verplicht om jaarlijks de sociale veiligheid van hun leerlingen te monitoren onder een representatief deel van hun leerlingen. De Inspectie van het Onderwijs zal toezien op de naleving van deze wettelijke verplichting en heeft het recht de monitoringsgegevens bij scholen op te vragen.

sociale veiligheid Archives – VOS/ABB

De Inspectie van het Onderwijs verwacht van alle scholen dat ze uiterlijk op 1 augustus de monitoringsgegevens over sociale veiligheid hebben aangeleverd. ‘Een onderdeel van de zorgplicht sociale veiligheid is dat uw school van alle leerlingen de veiligheidsbeleving in beeld brengt.

[PDF]

Zorgplicht sociale veiligheid leerlingen op school

Per 1 augustus 2015 is voor scholen in het basisonderwijs, bepaling over de sociale veiligheid van leerlingen op school in werking getreden. De wet regelt een zorgplicht voor scholen. Er is bepaald dat sprake moet zijn van het voeren van een in de gegevens voor de inspectie zijn dus geen leerlingen identificeerbaar.

Sociale veiligheid en het nieuwe toezicht van de inspectie

Vanaf 1 augustus 2016 verandert het toezicht van de Onderwijsinspectie. Vanaf dan gaat de inspectie onder andere specifiek toetsen op sociale veiligheid in het onderwijs.

Data-levering aan inspectie met betrekking tot monitoring

Menu Data-levering aan inspectie met betrekking tot monitoring sociale veiligheid 19 April 2017. Vanaf eind mei 2017 kan de applicatiebeheerder van je school via ‘Beheer’ aangeven dat de gegevens van het monitoren van de sociale veiligheid met de inspectie gedeeld mogen worden per 1 juli.

ZIEN! en monitoring van sociale veiligheid – Driestar

ZIEN! en monitoring van sociale veiligheid Het monitoren van sociale veiligheid is vanaf 1 augustus 2015 verplicht. Meer informatie hierover lees je op de website van de Onderwijsinspectie.Met de leerlingvragenlijst ‘ZIEN!

Herinnering: jaarlijkse monitoring sociale veiligheid

En omdat het zo belangrijk is, staat in de Wet veiligheid op school dat scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs deze veiligheid moeten monitoren. Deze gegevens moeten scholen voor 1 augustus 2018 bij de Onderwijsinspectie aanleveren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *