Gemeenten stemmen in met Uitwerkingsakkoord Asielinstroom

Gemeenten stemmen in met Uitwerkingsakkoord Asielinstroom

In een ledenraadpleging hebben 199 gemeenten ingestemd met het op 28 april jl. gesloten Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielstroom tussen het kabinet en de VNG. 25 Gemeenten stemden tegen. Na weging betekent dit 86.73% stemmen voor en 13.27 % tegen.

[PDF]

Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom

Uitwerkingsakkoord verhoogde asielinstroom 5 Het Rijk werkt, samen met COA, gemeenten, scholen, sectorraden, LOWAN en de Inspectie van het Onderwijs aan een goed onderwijsaanbod voor asielzoekerkinderen. Gezamenlijk dragen we er zorg voor dat asielzoekers en vergunninghouders het onderwijs krijgen waar ze recht op hebben.

KampenOnline – College stemt in met Uitwerkingsakkoord

Het college van B&W heeft ingestemd met de inhoud van het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielstroom. Dit akkoord tussen het Rijk en gemeenten bevat afspraken over onderwijs, zorg, werk en integratie van vergunninghouders.

Terugblik vergadering VNG-bestuur 6 juni 2016

Zie ook: Gemeenten stemmen in met Uitwerkingsakkoord Asielinstroom (VNG, 7 juni 2016) Moties ALV Verder kwamen uiteraard de verschillende moties aan de orde die zijn ingediend voor de Algemene Ledenvergadering van 8 juni.

Gemeenten ingestemd met Uitwerkingsakkoord Verhoogde

De VNG heeft op 7 juni bekendgemaakt dat de gemeenten, via de ledenraadpleging, hebben ingestemd met het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom. De VNG en het kabinet hebben in dit akkoord het bestuursakkoord verhoogde Asielinstroom verder uitgewerkt. Het uitwerkingsakkoord creëert een sluitende aanpak van (nood)opvang tot participatie in de samenleving.

Uitwerkingsakkoord Verhoogde asielinstroom | gemeenten

Kabinet en gemeenten brengen vraag en aanbod bijeen in het kader van vrijwilligerswerk. Om te stimuleren dat vergunninghouders zo snel mogelijk Nederlands leren en eerder integreren, wordt de voorinburgering in de asielzoekerscentra geïntensiveerd. Er wordt geïnvesteerd in voorinburgering in de asielzoekerscentra.

[PDF]

Besluitenlijst B&W 17 mei 2016 Ledenraadpleging Vereniging

Ledenraadpleging Vereniging van Nederlandse Gemeenten over uitwerkingsakkoord verhoogde asielinstroom Besluit: Akkoord te gaan met het onderhandelingsakkoord. – Samenvatting: Gemeenten worden gevraagd voor 1 juni 2016 hun mening te geven over het uitwerkingsakkoord met het rijk over aanpak van de verhoogde instroom van asielzoekers.

Besluiten college 31 mei 2016 – Besluiten van het college

Akkoord verhoogde asielinstroom. Het college besluit in te stemmen met het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom. 3. Jaarstukken 2015 Stichting Regiecentrum Bescherming en Veiligheid – VeiligThuis. Van: 194023448 – samenleving het gewijzigde samenwerkingsprotocol 24 Friese gemeenten en Raad voor de Kinderbescherming 2015 en 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *