Naast Gedragsverklaring aanbesteden géén eis van VOG

Naast Gedragsverklaring aanbesteden géén eis van VOG | VGN

Sinds de Aanbestedingswet 2012 op 1 april 2013 in werking is getreden is de GVA bij aanbestedingen verplicht. Op grond van artikel 1.20 lid 3 van de Aanbestedingswet mag de aanbestedende dienst (lees gemeente) niet om een VOG vragen naast een GVA.

Kan naast de GVA ook om een VOG RP gevraagd worden?

Een VOG RP kan niet voor het aanbestedingstraject worden gevraagd, maar wel voor een algemene betrouwbaarheidstoets van de aanvrager. Bij een VOG RP kan in de beoordeling aandacht besteed worden aan strafrechtelijke veroordelingen die voor de specifieke sector relevant zijn waar de VOG RP voor aangevraagd wordt.

Thema | Inkoop | VGN

Naast Gedragsverklaring aanbesteden géén eis van VOG Nieuwe Europese richtlijn aanbesteden: meld uw ervaring met aanbesteden Vereenvoudiging en uniformering van inkoopbeleid en meerjarenafspraken nodig om administratieve lasten te verminderen

Is uw gedragsverklaring aanbesteden nog geldig? – triplaw.nl

Sinds de invoering van de Aanbestedingswet 2012 op 1 april 2013 werkt de praktijk niet meer met de Verklaring Omtrent Gedrag Rechtspersonen (VOG RP), maar met de zogenaamde ‘gedragsverklaring aanbesteden’ (hierna: de GVA).

[PDF]

Advies 383 – Commissie van Aanbestedingsexperts

Verklaring omtrent Gedrag (VOG) van de Gedragsverklaring Aanbesteden. Dit is niet voor herstel vatbaar. En hier- vold van deze negatieve uitspraak is dat kinderen/jong volwassenen geen ge-bruik kunnen maken van en kleinschalige en maatwerk voorziening, terwijl we

Drempelwaarden bij aanbesteden – NORD Advocaten

Daarbij komt dat vanaf 1 april 2014 iedere aannemer een Gedragsverklaring aanbesteden (GVA) moet kunnen overleggen. De GVA heeft de VOG/VOGrp vervangen. Een GVA is de verklaring van de minister van Veiligheid en Justitie dat er geen bezwaren zijn ten opzichte van de betrokken (rechts)persoon in verband met inschrijving op overheidsopdrachten

Gedragsverklaring aanbesteden | Q Core Tendersignalering

Een Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA) is een verklaring van de minister van Veiligheid en Justitie dat uit een onderzoek naar de betrokken natuurlijke persoon of rechtspersoon geen bezwaren bestaan in verband met inschrijving op overheidsopdrachten, speciale-sectoropdrachten, concessieovereenkomsten voor openbare werken of prijsvragen.

Justis | Veelgestelde vragen

Nee, er bestaat geen spoedprocedure voor het aanvragen van een GVA. De GVA kent een geldigheidsduur van twee jaar. Ook is het mogelijk om bij een GVA aanvraag extra exemplaren te bestellen à €1,- per stuk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *