De organisatie van interdisciplinaire (kinder)zorg in de eerste lijn in verschillende samenwerkingsvormen

De organisatie van interdisciplinaire (kinder)zorg in de

De doelstelling van dit project is het borgen van de organisatorische randvoorwaarden voor interdisciplinaire samenwerking in de eerste lijn bij drie verschillende soorten samenwerkingsverbanden en het verbreden van de keten,in eerste instantie voor de doelgroep kinderen, naar andere domeinen van zorg en/of onderwijs.

De organisatie van interdisciplinaire (kinder)zorg in de

Paramedisch Kindercentrum Sittard, Kinderpraktijk Breda en Kinderfysiotherapie Middelburg maken gebruik van het zelfde interdisciplinair cliëntgecentreerd zorgproces bij kinderen met complexe zorgvragen in de eerste lijn. Bij de implementatie en borging van het zorgproces lopen ze tegen knelpunten aan die verschillend van aard zijn omdat de organisatiestructuur verschillend is.

Interdisciplinaire samenwerking: Samenwerken in de Zorg

Vanuit 3 unieke situaties zonder belemmering kennis delen in het vinden van oplossingen voor praktische knelpunten. Over het beleggen van verantwoordelijkheden in samenwerking zonder gevoelens van “wij en zij”. Over het maken van afspraken over kwaliteit in integrale zorg zonder dat wij ons verschuilen achter onze professionele autonomie.

Interdisciplinaire samenwerking

Het belangrijkste doel van het project is het borgen van de organisatorische randvoorwaarden voor interdisciplinaire samenwerkingsverbanden in de eerste lijn bij drie verschillende soorten samenwerkingsbanden en het verbreden in de keten, in eerste instantie voor de doelgroep kinderen, naar andere domeinen van zorg en/of onderwijs.

[PDF]

Multidisciplinaire samenwerking in de eerstelijns

paramedische hulpverleners in de eerste lijn, in de zorg voor kinderen met complexe deze kinderen vaak niet of te laat de noodzakelijke behandeling krijgen en de zorg van verschillende professionals niet goed op elkaar is afgestemd. Ook ervoeren zij door (kinder)fysiotherapeut, onderzoeker

Organisatie van zorg: perspectief van samenwerking in

In zorgketens. De toegenomen complexiteit van zorg maakt expliciete samenwerking noodzakelijk. Deze vindt zowel horizontaal – tussen ziekenhuis, eerste lijn, gemeenten en welzijnsorganisaties – als verticaal – tussen artsen, verpleegkundigen, paramedici, psychologen, apothekers en met het oog op ouderenzorg ook welzijnswerkers – plaats.

Interdisciplinair samenwerken in de 1 ste lijn bij

Inhoudelijke afstemming Organisatie van de zorg Producten / procedures. 24 Interdisciplinaire rapportage Kinder(R)AP-systematiek = Kinder Opbouw Multidisciplinaire samenwerking NAH in de eerste lijn Jetty van Lieshout ergotherapie CPCRT Mariolein Boerrigter, ergotherapie CPCRT Aanleiding samenwerkingsverband Geschiedenis EENW

Wat houdt eerstelijnszorg en tweedelijnszorg in

De tweedelijnszorg is zorg van alle hulpverleners waarvoor je een verwijzing nodig hebt. Dit zijn bijvoorbeeld alle specialisten in het ziekenhuis of de kliniek . Maar ook revalidatie en psychische hulp vallen onder tweedelijnszorg.

[PDF]

Een geïntegreerde zorgverlening in de eerste lijn

maximaal de regie krijgt over de organisatie van zijn zorg. In het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 is een vereenvoudiging van eerstelijnsstructuren en versterking van de eerste lijn opgenomen.

(PDF) Organisatie van spoedzorg in de verloskundige keten

 ·

In de hoofdstuk 4 worden de resultaten van de kwantitatieve data verzameling onder zorg- verleners gepresenteerd. In hoofdstuk 5 wo rden de resultaten gepresenteerd van de

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *